IP 스타기업 지정 확인서

 

ISO 9001 한글 인증서

 

MAN B&W 승인서

         
   

공장등록증

 

기업부설연구소 인정서

 

부품소재전문기업 확인서

         

   

기술혁신형 중소기업 확인서

 

벤처기업확인서

 

CLEAN 사업장 인정서

         
         
     
 

대구광역시 달서구 호산동로 14     |   tel: 053-581-2267    |   fax : 053-289-3088   |   e-mail: new2267@newtechcom.co.kr     
copyright (c) 2015 NEWTECH CO., LTD. all rights reserved.